1.

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស

យោងទៅលើគោលការណ៍របស់អង្គការ កុមារក្នុងតំបន់គោលដៅ ដែលកំពុងសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់ទី១ និង ថ្នាក់ទី២ ឬអាយុក្រោម ៩ ឆ្នាំ 

2.

ទំនុកបម្រុងការសិក្សា

ជំរុញការសិក្សាកុមារ ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយអត្រាអវត្តមាន និងបោះបង់ការសិក្សារបស់កុមារ តាមរយការផ្ដល់ជាសម្ភារៈសិក្សាផ្សេងៗជូនកុមារ

3.

ការកែលម្អគុណភាព

Iបង្កើន​អត្រា​ចុះឈ្មោះ​ចូល​រៀន​របស់​កុមារ​តាម​រយៈ​យុទ្ធនាការ​ធានា​ដល់​ការ​ជ្រើសរើស​កុមារ

អំពី អារីដុក

អង្គការសកម្មភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទ ដែលមានឈ្មោះហៅកាត់ថា អង្គការអារីដុក
គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយ ដែលមានបេសកកម្មចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកំពស់ជីវភាពគ្រួសារជនបទដែលងាយរងគ្រោះ និងពង្រឹងស្ថាប័នក្នុងស្រុកនៃខេត្តតាកែវ

អង្គការអារីដុកបានចុះឈ្មោះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ និងទទួលបានការអនុញ្ញាតតាមលិខិតលេខ ៨៤៧សជណ ចុះថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០

 

អង្គការអារីដុកគឺជាដៃគូមួយក្នុងចំណោមដៃគូនានារបស់ Global Humanitaria ដោយមានតួនាទីជាការិយាល័យប្រតិបត្តិក្នុងស្រុក
ដែលធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ និងគ្រប់គ្រងកុមារក្នុងកម្មវិធីជាមួយនឹងសហគម ។

Global Humanitaria ជាម្ចាស់ជំនួយ និងជាដៃគូកម្មវិធី អ្នកគ្រប់គ្រងបែងចែកមូលនីធិទៅតាម
អទិភាពរបស់ដៃគូនីមួយៗ មានតួនាទីជាការិយាល័យគាំទ្រកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងកុមារនិងអ្នកឧបត្ថម្ភ

+
ចំនួនបានការចុះឈ្មោះឆ្នាំនេះ
+
ចំនួនអ្នកទទួលផល
+
សរុបកុមារ
សាលាអាទិភាព